• Ekalavya : एकलव्य
    • Three-act Play - 1972 . Maharashtra State Award 1973-74
  • Vamshacha Vyas : वंशाचा व्यास
    • Three-act Play 1973
  • Eureka : युरेका (1990)
  • Hirakani : हिरकनी ( 1997)
  • Ghodyapudha Gita : घोड्यापुढं गीता (2000)